Anställning som professor på Helsingfors universitet

Helsingfors universitet
Finland
Full Time
Posted
2 weeks ago

Helsingfors universitet är ett internationellt vetenskapssamhälle med 40 000 studenter och forskare av vilka en del är svenskspråkiga. Universitetet är ett ledande mångdisciplinärt forskningsuniversitet och rankas bland de 100 främsta universiteten i världen.

Vi är en jämställd och jämlik arbetsgivare, och vi erbjuder en attraktiv och mångsidig arbetsplats i en inspirerande miljö med många utvecklingsmöjligheter och förmåner.

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten är Finlands största och främsta centrum för forskning och undervisning på sitt område. Fakulteten utbildar experter för att tillgodose behoven hos universitet, forskningsinstitut, myndigheter, skolor och näringslivet. Fakulteten har även en svenskspråkig antagning och möjlighet att avlägga en tvåspråkig kandidatexamen.

Fakulteten är indelad i tre enheter eller forskningsprogram: Ekosystem och miljö, Organism- och evolutionsbiologi och Molekylära och integrativa biovetenskaper.

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten har biologiska forskningsstationer i Kilpisjärvi i Lappland och i Lammi i södra Finland samt en zoologisk forskningsstation i Tvärminne på kusten till Östersjön.

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten utlyser en anställning som

PROFESSOR

Området för anställningen är ekologi och/eller evolutionsbiologi och undervisningsspråket är svenska.

Den som väljs kan få en ordinarie anställning som professor.

Den som anställs ansvarar för den svenskspråkiga grund- och påbyggnadsutbildningen, och fortbildningen i ekologi och evolutionsbiologi samt för utvecklingen av den svenskspråkiga undervisningen på området. I anställningen ingår undervisning i ämnet på svenska speciellt på den tvåspråkiga kandidatexamen inom kandidatprogrammet i biologi. Till arbetsuppgifterna hör att handleda svenskspråkiga examensarbeten, samt handledning av studerande på svenska.

Centralt för anställningen är också att planera och leda forskningsprojekt och ansöka om forskningsmedel i samverkan med övriga intressenter, följa med forskningsutvecklingen inom området samt att samverka med det övriga samhället och delta i nationellt och internationellt samarbete inom området. Den som anställs sköter också om andra uppgifter som är på fakultetens ansvar.

Professuren är placerad vid forskningsprogrammet Organism- och evolutionsbiologi (https://www.helsinki.fi/sv/bio-och-miljovetenskapliga-fakulteten/forskni...). Till programmets starka områden hör populationsekologi, molekylär och evolutionär ekologi hos både växter och djur. Professorn förväntas bidra till utvecklingen av dessa områden. Anställningen kräver påvisad spetskompetens och akademiskt ledarskap inom ekologi och/eller evolutionsbiologi.

De andra professurerna inom forskningsprogrammet omfattar följande områden: genomik, bioinformatik, statistik, växtfysiologi och molekylär biologi, växters utvecklingsbiologi, växtsystematik, ekoinformatik, evolutionär ekologi, beteendeekologi och evolutionsbiologi. Undervisningen och forskningen på Campus Vik bedrivs med hjälp av modern infrastruktur, t.ex. anläggningar för DNA-sekvensering och genomik, proteomik, metabolomik, ljus-, och elektronmikroskopi inklusive konfokal- och kryoelektronmikroskopi, växthus, automatiserade anläggningar för fenotypning av växter samt öppna fält för experimentell forskning. Eftersom fakulteten har tre fältstationer har forskarna gott om möjligheter att bedriva fältarbete. Campus Vik ligger vid Gammelstadsfjärden, som har utsetts till en våtmark av internationell betydelse enligt Ramsarkonventionen. Läget erbjuder därmed ytterligare möjligheter till forskning och undervisning.

Av den som anställs som professor förutsätts doktorsexamen, vetenskaplig kompetens på hög nivå, erfarenhet av att leda vetenskaplig forskning, förmåga att meddela forskningsbaserad undervisning på hög nivå och handleda lärdomsprov samt bevis på internationellt samarbete inom det forskningsområde som den sökande företräder. I en anställning som professor behövs dessutom förmåga till akademiskt ledarskap

Vid bedömningen av den sökandes meriter beaktas vetenskapliga publikationer, erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning och deltagande i doktorsutbildning. Vidare beaktas den sökandes aktivitet inom forskarsamfundet, framgång i att skaffa extern forskningsfinansiering, vetenskapligt arbete utomlands samt nationella och internationella förtroendeuppdrag.

Anställningen kräver utmärkta kunskaper i svenska. Framgång i arbetet förutsätter även goda kunskaper i engelska. Det finns inga formella krav på kunskaper i finska. Den rekommenderade kunskapsnivån i svenska motsvarar nivå C2 enligt den europeiska referensramen för språk. Ytterligare information om språkkunskaper: https://www.helsinki.fi/sv/universitetet/karriar-vid-helsingfors-univers...

Bruttolönen för en professor ligger mellan 64 000 och 96 000 euro i året.

Universitetsanställda omfattas av det finländska pensionssystemet och har tillgång till företagshälsovård.

Sökande ombeds bifoga följande dokument på engelska till sin ansökan:
1) ett cv
2) en redogörelse (högst 3 s.) över den sökandes tidigare forskning och forskningsfinansiering samt en plan för hur den sökande tänker utveckla sin forskning och inrikta sin verksamhet i framtiden
3) en redogörelse (högst 3 s.) över de erfarenheter och meriter som är relevanta för bedömningen av undervisningsförmågan (bedömningsmatrisen finns på https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/bytdk_bedomnings...)
4) en numrerad förteckning över publikationer på engelska och andra publikationer och verk som den sökande önskar visa sin kompetens och sina meriter med. I förteckningen ska de fem viktigaste publikationerna märkas ut och förklaras i korthet.

Alternativt kan den sökande bifoga en akademisk portfolio som innehåller ovannämnda dokument och uppgifter (anvisningar finns på https://www.helsinki.fi/sv/universitetet/karriar-vid-helsingfors-univers...).
Sökande ombeds vara beredda att på begäran efter ansökningstidens utgång lämna in 5–10 valfria publikationer som skickas till de sakkunniga bedömarna.
Ansökan ska lämnas in i Helsingfors universitets elektroniska rekryteringstjänst via länken nedan. Interna sökande som står i anställningsförhållande till universitetet ska lämna in sin ansökan i SAP HR. Sista ansökningsdag är 31.3.2021.

Ytterligare information:
• Om anställningen och forskningsmiljön: Dekanus Jaakko Kangasjärvi jaakko.kangasjarvi (at) helsinki.fi.
• Om rekryteringsprocessen: HR-specialist Harri Hamara, harri.hamara (at) helsinki.fi.
• Teknisk hjälp med den elektroniska rekryteringstjänsten ges på adressen rekrytointi (at) helsinki.fi.

Due date

31.03.2021 23:59 EEST

Till ansökningsportalen